(0 item) - 0,00 €

Jūsų krepšelis yra tuščias

Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
 • 1.1. Šios pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra pirkimo - pardavimo šalims teisiškai privalomas dokumentas, kuris nustato fizinio arba juridinio asmens (toliau - Pirkėjas), perkančio prekę(-es) elektroninėje parduotuvėje www.silverdream.lt (toliau - Parduotuvė), ir UAB "Silver Dream" (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas sąlygas, susijusias su prekės(-ių) pirkimu - pardavimu Parduotuvėje.
 • 1.2. Pirkėjas, pirkdamas prekę(-es), besąlygiškai sutinka su šių Taisyklių nustatytomis pirkimo - pardavimo sudarymo bei vykdymo sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui, nesutikus su Taisyklėmis, jam neleidžiama pirkti prekės(-ių) Parduotuvėje ir sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties.
Pirkimo sutarties sudarymas
 • 2.1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę(-es) ir suformavęs pirkinių krepšelį, įvedęs ar pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Pirkti".
 • 2.2. Kiekviena pirkimo - pardavimo sutartis, sudaryta 2.1. punkte nurodytu būdu, yra registruojama ir saugoma Parduotuvės duomenų bazėje.
Pirkėjo teisės
 • 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 • 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Parduotuvėje sudarytos pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti prekes Pardavėjui per penkiolika kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui.
 • 3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos ir nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekių trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, tokios prekės nekeičiamos, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.
Pirkėjo pareigos
 • 4.1. Prieš sudarydamas pirkimo - pardavimo sutartį Parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui visus nurodytus duomenis bei sutikti su šių Taisyklių nuostatomis.
 • 4.2. Sudaręs pirkimo - pardavimo sutartį, Pirkėjas privalo sumokėti Parduotuvėje suformuotame užsakyme nurodytą kainą už prekes bei jų pristatymą.
 • 4.3. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo Parduotuvėje duomenų, kuriuos Pardavėjas patvirtino registracijos metu. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo Parduotuvėje duomenis arba jie tampa žinomi tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Šios pareigos neatlikimas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos tinkamai vykdyti visas pirkimo - pardavimo sutartis, o jei dėl šios Pirkėjo pareigos neatlikimo Pardavėjas patiria nuostolių, Pirkėjas privalo juos visiškai atlyginti.
 • 4.5. Pirkėjas, pastebėjęs siuntos pakuotės, prekės pakuotės ar pačios prekės pažeidimą, netinkamos kokybės ar komplektacijos neatitikimą ir norėdamas pasinaudoti Taisyklių 3.2. teise, privalo nedelsdamas apie tai raštu informuoti Pardavėją.
Pardavėjo teisės
 • 5.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, tikslinti ar pildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento ir yra taikomi visoms nuo to momento sudaromoms pirkimo - pardavimo sutartims.
 • 5.2. Pirkėjui, bandant pakenkti Parduotuvės darbui, stabiliam veikimui ar saugumui, o taip pat pažeidžiant šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas savo teises ir pareigas, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo nedelsdamas apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės paslaugomis, panaikindamas Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
 • 5.3. Pardavėjas, esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Pirkėjo gali laikinai sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veikimą.
Pardavėjo pareigos
 • 6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • 6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti Pardavėjui perduotą Pirkėjo asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 • 6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu Taisyklių 8 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.
 • 6.4. Jei dėl svarbių aplinkybių Pirkėjo užsakytos prekės negali būti pristatytos, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnes prekes. Pirkėjui atsisakius priimti analogiškas ar savo savybėmis panašiausias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio raštiško Pirkėjo atsisakymo gavimo dienos.
 • 6.5. Pirkėjui pasinaudojus šių Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.
Apmokėjimo tvarka
 • 7.1. Už prekes Pirkėjas privalo sumokėti išankstiniu banko mokėjimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis arba PayPal sistema. Mokant už prekes elektroninės bankininkystės arba PayPal sistemoje, Pirkėjui bus suformuojamas mokėjimo nurodymas pagal jo apmokamą užsakymą.
 • 7.2. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaita-faktūra yra patalpinama Parduotuvės skiltyje „Mano duomenys“.
 • 7.3. Laikas, per kurį Pirkėjas privalo sumokėti už prekes, esančias prekių krepšelyje, nėra terminuotas, tačiau jei Pirkėjas, įdėjęs prekes į krepšelį, už jas moka ne iš karto, tai Pardavėjas neatsako už tai, kad vėliau, pasikeitus prekių kiekiui Parduotuvėje, Pirkėjas negalės nusipirkti anksčiau į krepšelį įdėtų prekių.
Prekių pristatymas
 • 8.1. Pirkėjo užsakytos prekės yra siunčiamos pirmenybiniu registruotu paštu ir pristatomos užsakyme nurodytu Pirkėjo adresu. Už prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu moka Pirkėjas.
 • 8.2. Prekes Lietuvoje pristato AB Lietuvos paštas, o užsienyje - gavėjo šalies pagrindinis pašto paslaugų teikėjas. Prekės Pirkėjui pristatomos pašto paslaugų teikėjo nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Daugiau informacijos apie pristatymą rasite čia.
 • 8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • 8.4. Prekes priimantis asmuo prekių pristatymo metu pastebėjęs, kad pateiktų prekių pakuotė ar pačios prekės yra bet kokiu būdu pažeistos ar netinkamos komplektacijos, privalo apie tai pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente ir, dalyvaujant pašto paslaugų teikėjo atstovui, surašyti laisvos formos prekių pažeidimo ar neatitikimo sutartai komplektacijai aktą. Prekes priimančiam asmeniui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jei tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, kuriuos galima pastebėti prekes apžiūrint jų priėmimo - perdavimo metu.
 • 8.5. Nustačius tik prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius jokių prekių kiekio, asortimento bei kokybės neatitikimų, Pardavėjas privalo pirkimo - pardavimo sutartį vykdyti. Tokiu atveju prekes priimantis asmuo prekes privalo priimti, tačiau taip pat privalo apie prekių pakuotės pažeidimą pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Prekes priimančiam asmeniui priėmus prekes ir pasirašius prekių priėmimo - perdavimo dokumentą bei pažymėjus jame apie prekių pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, asortimentas ir kokybė atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas.
 • 8.6. Nustačius prekių kiekio ir (arba) asortimento) ir (arba) kokybės neatitikimų, prekes priimantis asmuo gali prekių nepriimti ir apie prekių trūkumus pažymėti prekių priėmimo - perdavimo dokumente. Tokiu atveju nelaikoma, jog Pirkėjas, dėl prekių trūkumų atsisakęs priimti prekes, kaip nors pažeidė pirkimo - pardavimo sutartį, o dėl tolesnio pirkimo - pardavimo sutarties tinkamo vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo Pardavėjas su Pirkėju susitaria atskirai. Jei prekes priimantis asmuo priima prekes ir pasirašo prekių priėmimo - perdavimo dokumente be pastabų apie galimus jų trūkumus, laikoma, jog Pardavėjas pirkimo - pardavimo sutartį įvykdė tinkamai ir pilna apimtimi, ir yra taikomos Taisyklių 8.4. punkte nurodytos Pardavėjo atleidimo nuo atsakomybės Pirkėjui sąlygos.
 • 8.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekių pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas, užsakydamas prekes, nurodė neteisingą jų pristatymo adresą, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu.
 • 8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • 8.9. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytų prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Prekių grąžinimas
 • 9.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
 • 9.2. Pirkėjas gali grąžinti prekes per penkiolika kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el. paštu - [email protected]
 • 9.3. Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos išskyrus atvejus nurodytus šių Taisyklių 9.5. punkte.
 • 9.4. Pirkėjui grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
  • 9.4.1. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekės buvo gautos pažeistoje pakuotėje) arba taip pat saugiai supakuotos.
  • 9.4.2. Prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos ir nepakitusios prekinės išvaizdos.
  • 9.4.3. Kartu su grąžinamomis prekėmis turi būti pridėta prekių įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos-faktūros) kopija.
 • 9.5. Jei grąžinamos nekokybiškos prekės arba klaidingos komplektacijos dėl Pardavėjo kaltės, prekių grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas. Nekokybiškos prekės turi būti keičiamos kokybiškomis, o jei reikiamų prekių Pardavėjas neturi, Pirkėjui yra grąžinami jo sumokėti pinigai.
 • 9.6. Pinigai už grąžinamas prekes yra mokami mokėjimo pavedimu į Pirkėjo banko sąskaitą, laikantis Taisyklių 6.4 ir 6.5 punktuose nurodytų sąlygų. Tuo atveju, jei Pirkėjas ir mokėtojas už prekes yra skirtingi asmenys, pinigai už grąžinamas prekes sumokami į už prekes mokėjusio asmens banko sąskaitą.
 • 9.7. Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo - pardavimo sutarties, pasinaudodamas Taisyklių 3.2 punkte numatytą teise, prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, o Pirkėjo už prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per dešimt darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
 • 9.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 • 9.9. Jei Pirkėjas bet kokiu būdu pažeidžia bet kurią vieną ar kelias sąlygas, numatytas šių Taisyklių prekių grąžinimo straipsnyje, Pardavėjas turi teisę nesutikti su Pirkėjo pageidavimu nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį ir nepriimti Pirkėjų grąžinamų prekių.
Baigiamosios nuostatos
 • 10.1. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurių iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
 • 10.2. Šioms Taisyklėms ir atvejams, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai pirmiausia sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepasiekus susitarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 • 10.3. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.